dilluns, 12 de maig del 2014

La primera menció escrita de Montbui

Fins ara, hem parlat molt de la història de Montbui. Dels seus orígens i del seu desenvolupament històric. Però potser no sabem quin és el document que ens permet parlar de en quin moment podem començar a parlar de Montbui. En quin moment apareix a la història el nostre municipi? De fet, això és un contrasentit ja que l'organització territorial del terme de Montbui és molt antiga, potser heretada de la centuriació romana (segle I a.C) o potser fins i tot anterior. El que sí sabem, però, i gràcies a les fonts escrites, és que el nom Montbui apareix per primera vegada en la documentació l'any 936, en un document de compravenda de terres conservat a l'Arxiu Episcopal de Vic i del que ara en publiquem una transcripció i traducció.
En nom del Senyor. Jo, Guisenulf, prevere, i jo, Odelda, dona, et som venedors, a tu, Brandoí, comprador. Per aquesta escriptura nostra de venda et venem una terra que és de la nostra propietat i que ens pervingué per compra. Aquesta terra es troba al comtat de Manresa, dins el terme de Montbui. Les seves afrontacions són aquestes: a llevant, una terra que és de tu mateix, el comprador; a migjorn el torrent; a ponent, una terra de Bonhome i dels seus hereus; a tramuntana, el camí. Tal com queda inclosa dintre d'aquestes quatre afrontacions, nosaltres et venem aquesta terra, cultivada o erma, íntegrament, amb les seves entrades i sortides, pel preu de deu sous. Aquest preu, tu el comprador, ens l'has donat, i nosaltres, els venedors, l'hem rebut personalment a les nostres mans, i resta ben clar que no ha quedat en poder del comprador res del preu. Aquesta terra esmentada, nosaltres la traspassem del nostre dret al  teu domini i potestat. I si nosaltres, els venedors, o alguna altra persona, vinguéssim o vingués contra aquest document de venda per trencar-lo, que no tingui cap dret a reclamar-lo sinó que en faci esmena per duplicat juntament amb totes les millores, i que aquesta venda resti ferma i estable per tots els temps.
Aquesta carta de venda ha estat feta el dia cinquè de les calendes de desembre, l'any segon del regnat del rei Lluís.
Guisenulf, prevere, que he fet aquesta carta de venda i he demanat que fos signada. Signatura d'Odelda, que he fet que aquesta carta de venda i he demanat que fos signada. Signatura de Domènec. Signatura de Garcia. Signatura de [...]labert.
Guisenulf, prevere, que he escrit aquesta carta de venda i l'he subscrita el dia i l'any abans esmentats. 
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Es pot dir de tot, però sigueu respectuosos.